Σημείωση
4 του Ν. 8(Ι)/2019Έναρξη της ισχύος του Ν. 8(Ι)/2019

4.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 8(Ι)/2019] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι παράγραφοι (α) και (β) του άρθρου 2 και το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 8(Ι)/2019] τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1Α) του άρθρου 18ΥΕ του βασικού νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου.