Σημείωση
4 του Ν. 129(Ι)/2014Μεταβατικές διατάξεις

4.-(1) Οποιαδήποτε άδεια εισόδου, άδεια διαμονής ή πιστοποιητικό εγγραφής εκδόθηκε και οποιαδήποτε απόφαση λήφθηκε δυνάμει του βασικού νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ έως ότου ανακληθεί ή λήξει.

(2)(α) Υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για απόκτηση άδειας διαμονής ή για ανανέωση άδειας διαμονής δυνάμει του βασικού νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, η εξέταση της οποίας εκκρεμεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος εδαφίου, οφείλει, εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος εδαφίου, να υποβάλει συμπληρωματική αίτηση στον τύπο που καθορίζεται από το Διευθυντή, καταβάλλοντας συμπληρωματικό τέλος ύψους δέκα ευρώ (€10), για την εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας στον τύπο που καθορίζεται από το Διευθυντή.

(β) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με την παράγραφο (α), η σχετική εκκρεμούσα αίτηση απορρίπτεται, με απόφαση την οποία εκδίδει ο Διευθυντής σύμφωνα με τα άρθρα 18ΥΖ και 18Φ.

(3)(α) Η ισχύς των εδαφίων (1) και (2) αρχίζει σε ημερομηνία που ορίζεται σε γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) γνωστοποίηση  δύναται να  προβλέπει για την έναρξη της ισχύος των εδαφίων (1) και (2) σε διαφορετικές ημερομηνίες, αναφορικά με διαφορετικές κατηγορίες αδειών διαμονής.