Σημείωση
Σημείωση Συντάκτη

Έχουν προστεθεί τα άρθρα 18ΣΑ μέχρι 18ΥΒ με τον τροποποιητικό 41(I)/2012, με αποτέλεσμα να λείπουν τα άρθρα 18Ρ μέχρι 18Σ.