Οι Νόμοι να είναι δημόσιοι Νόμοι

3. Κάθε Νόμος πρέπει να είναι δημόσιος Νόμος και πρέπει να είναι δικαστικά γνωστός (judicially noticed) ως τέτοιος, εκτός αν προβλέπεται ή δηλώνεται στο Νόμο ρητά το αντίθετο.