Αποτέλεσμα ακύρωσης Νόμου σε δημόσιο έγγραφο και διορισμούς

11. Κάθε φορά που Νόμος έχει ήδη ακυρωθεί ή στη συνέχεια θα ακυρωθεί και άλλες διατάξεις αντικαθίστανται από τον ακυρωτικό Νόμο, όλα τα δημόσια έγγραφα, τύποι και διορισμοί που συντάσσονται ή εκδίδονται με βάση τον ακυρωθέντα Νόμο και που ισχύει κατά το χρόνο τέτοιας ακύρωσης, μέχρις ότου ανακληθεί ή αντικατασταθεί, θα συνεχίσουν να είναι ισχυροί και έγκυροι εφόσον δεν είναι ασυμβίβαστοι με τις αντικατασταθείσες πρόνοιες.