Ερμηνεία τροποποιητικού Νόμου ή κανονισμών, κλπ., με τροποποιηθέντες Νόμους ή κανονισμούς

12.-(1) Όταν ένας Νόμος τροποποιεί άλλο Νόμο ο τροποποιητικός Νόμος, εφόσον δεν είναι ασυμβίβαστος προς το κείμενο αυτού, θα ερμηνεύεται ως ένας με τον τροποποιηθέντα Νόμο, εκτός αν φαίνεται αντίθετη πρόθεση.

(2) Όταν κανονισμοί, κανόνες ή διατάξεις τροποποιούν άλλους κανονισμούς, κανόνες και διατάξεις, εφόσον δεν είναι ασυμβίβαστοι με το κείμενο αυτών θα ερμηνεύονται ως ένα με τους τροποποιηθέντες κανονισμούς, κανόνες και διατάξεις, εκτός αν φαίνεται αντίθετη πρόθεση.