Χρόνος κατά τον οποίο Νόμος ή δημόσιο έγγραφο τίθεται σε ισχύ

6. Όταν Νόμος, ή μέρος Νόμου, ή δημόσιο έγγραφο που συντάχθηκε ή εκδόθηκε με βάση αυτόν εξαγγέλλεται ότι τίθεται σε ισχύ σε συγκεκριμένη ημέρα, θα ερμηνεύεται ότι τίθεται σε ισχύ αμέσως με τη λήξη της αμέσως προηγούμενης της ημέρας εκείνης.