Εξουσία πλειοψηφίας πλέον των δύο προσώπων

35. Εκτός αν προνοείται ρητά από οποιοδήποτε Νόμο, όταν πράξη ή πράγμα απαιτείται να γίνει από περισσότερα από δύο πρόσωπα, πλειοψηφία αυτών δύναται να το πράξει.