Χρόνος

32. Όταν έκφραση χρόνου παρουσιάζεται σε Νόμο ή δημόσιο έγγραφο, ο χρόνος ο οποίος αναφέρεται, εκτός αν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, θεωρείται ότι δηλώνει τον πρότυπο χρόνο ο οποίος υιοθετείται για τη Δημοκρατία.