Αντίγραφα Νόμων, κλπ., πότε να είναι εκ πρώτης όψεως μαρτυρία

43. Η παρουσίαση αντιγράφου Νόμου, δημόσιου εγγράφου, δημόσιας ειδοποίησης, Διατάγματος της Αυτής Μεγαλειότητας εν Συμβουλίω, Καταστατικού Χάρτη, εξουσιοδότησης, Βασιλικού Εντάλματος, Συνθήκης, Ανοικτών Γραμμάτων και διορισμού-

(α) που περιέχονται σε τυπωμένη συλλογή Νόμων που φέρονται ότι τυπώθηκαν και δημοσιεύτηκαν με επίσημη έγκριση~ ή

(β) που περιέχονται σε έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας~ ή

(γ) που αναφέρονται ότι τυπώθηκαν από τον Κυβερνητικό Τυπογράφο, θα είναι εκ πρώτης όψεως μαρτυρία, σε όλα τα Δικαστήρια και για όλους τους σκοπούς οπωσδήποτε, για την κανονική ετοιμασία ή έκδοση και έννοια αυτών.