Δικαιώματα της Δημοκρατίας

44. Κανένας Νόμος ή δημόσιο έγγραφο θα επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο οπωσδήποτε τα δικαιώματα της Δημοκρατίας εκτός αν ρητά αναφέρεται σε αυτό ή εκτός αν φαίνεται από αναγκαία ανάμειξη ότι η Δημοκρατία ευθύνεται από αυτό.