Έκδοση Κανονισμών και διαταγμάτων

54.-(1) Χωρίς επηρεασμό της εξουσίας του Υπουργικού Συμβουλίου για έκδοση Κανονισμών που προβλέπεται αλλού στον παρόντα Νόμο, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς που απαιτούνται για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικότερα για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) , οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για -

(α) τη ρύθμιση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών,

(β) τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,

(γ) τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων,

(δ) τη ρύθμιση των πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων,

(ε) την αδειοδότηση συλλογικών ή ατομικών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων, ή/και

(στ) τη ρύθμιση των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων.

(ζ) τον καθορισμό των υποχρεώσεων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για τη λήψη μέτρων πρόληψης της δημιουργίας δημοτικών αποβλήτων και τη διαχείριση αυτών:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς αυτούς η εφαρμογή ειδικών μειωμένων χρεώσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων, στη βάση οικονομικών και/ή κοινωνικών κριτηρίων, ρυθμίζεται στις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και/ή του περί Κοινοτήτων Νόμου, καθώς και στις πρόνοιες των Κανονισμών και/ή των δημόσιων γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς αυτούς, το μέγιστο ετήσιο πάγιο τέλος που επιβάλλεται για τη συλλογή και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, ρυθμίζεται στις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και/ή του περί Κοινοτήτων Νόμου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι Κανονισμοί αυτοί προβλέπουν την παροχή οποιασδήποτε μορφής συνδρομή της αρμόδιας αρχής, ως η ίδια κρίνει αναγκαία βάσει της εκάστοτε περιπτώσεως προς τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, σε περίπτωση που ο μέσος όρος του συνολικού ετήσιου τέλους που επιβάλλεται ανά υποστατικό σε συγκεκριμένη αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης υπερβαίνει το καθοριζόμενο, στους Κανονισμούς, ποσοστό επί του συνολικού ετήσιου τέλους που επιβάλλεται ανά υποστατικό παγκύπρια.

(2Α) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (2) δύναται να έχουν αναδρομική ισχύ.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (2) , μπορούν να εξουσιοδοτούν την αρμόδια αρχή να εκδίδει διατάγματα, με τα οποία να ρυθμίζονται τεχνικής και διοικητικής φύσης θέματα.

(4) Χωρίς επηρεασμό της εξουσίας του Υπουργού για έκδοση διαταγμάτων που προβλέπεται αλλού στον παρόντα Νόμο, ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία ρυθμίζονται τεχνικής και διοικητικής φύσεως θέματα.

(5) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) , τα πιο πάνω διατάγματα μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) τον καθορισμό γενικών όρων ή/και ειδικών μέτρων για τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων ή ορισμένων εργασιών διαχείρισης με βάση τους οποίους εκδίδεται άδεια διαχείρισης αποβλήτων χωρίς να είναι αναγκαία η γνωμοδότηση της ΣΕΔΑ σε κάθε μια περίπτωση ξεχωριστά·

(β) τον καθορισμό μέτρων και γενικών όρων που πρέπει να τηρούνται από τους κατόχους αποβλήτων, τους διαχειριστές εγκαταστάσεων ή παραγωγούς προϊόντων·

(γ) τον καθορισμό λεπτομερειών των ελέγχων και επιθεωρήσεων σε χώρους διαχείρισης ή παραγωγής αποβλήτων·

(δ) την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της πληροφόρησης και συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων αυτών·

(ε) την κατάρτιση προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων·

(στ) την πληροφόρηση και συμμετοχή του κοινού σε σχέδια διευθέτησης ή αποκατάστασης υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή προσώπων που διαχειρίζονται απόβλητα·

(ζ) τον καθορισμό του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ή άλλων εντύπων ή/ και του μητρώου αποβλήτων·

(η) την κατάταξη ή/και τον χαρακτηρισμό προσώπων που διαχειρίζονται απόβλητα και/ ή των εγκαταστάσεών τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες·

(θ) την εξειδίκευση τεχνικών λεπτομερειών και προδιαγραφών για εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων·

(ι) τον καθορισμό κριτηρίων αποδοχής συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή πρόσωπα που διαχειρίζονται απόβλητα·

(ια) τον καθορισμό μεθόδων μέτρησης αναφοράς και τεχνικών προτύπων·

(ιβ) τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την ενθάρρυνση της δημιουργίας προσώπων που θα ασχολούνται με τη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων·

(ιγ) τον καθορισμό ηλεκτρονικών μέσων για την υποβολή ή αποστολή ή παραλαβή οποιωνδήποτε εντύπων ή πληροφοριών ή αιτήσεων ή ειδοποιήσεων ή εκθέσεων καθώς και για την εκτέλεση οποιασδήποτε πληρωμής προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή Διατάγματα· και

(ιδ) τη διαδικασία έγκρισης εξαγωγών από τη Δημοκρατία σε τρίτη χώρα ή/και εισαγωγών αποβλήτων από τρίτη χώρα στη Δημοκρατία.

(6) Όταν ο Κυπριακός Οργανισμός Προτύπων ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας αρμόδιος για την τυποποίηση εγκρίνει την υιοθέτηση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων τα οποία αναφέρονται ή αφορούν σε απόβλητα, η αρμόδια αρχή μπορεί, με σχετικό διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιβάλλει την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων αυτών.