Επίδομα μητρότητας

29.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ασφαλισμένη δικαιούται επίδομα μητρότητας -

(α) (i) εάν πιστοποιηθεί από ιατρό ότι, μέσα σε οκτώ (8) το αργότερο εβδομάδες, η ασφαλισμένη αναμένει τοκετό, σε εβδομάδα που καθορίζεται στο πιστοποιητικό (στο εξής αναφερόμενη ως «η εβδομάδα αναμενόμενου τοκετού»), ή

(ii) εάν η ίδια ή ο σύζυγός της έχει υιοθετήσει τέκνο ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών, και

(β) εάν ικανοποιεί τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις:

Νοείται ότι, η ασφαλισμένη δεν δικαιούται επίδομα μητρότητας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, για το οποίο λαμβάνει πλήρεις αποδοχές από τον εργοδότη της, και όταν λαμβάνει μόνο μέρος των αποδοχών της, το επίδομα μητρότητας μειώνεται, έτσι ώστε το άθροισμα του επιδόματος και των αποδοχών που λαμβάνει να μην υπερβαίνει τις πλήρεις αποδοχές της.

(2) Τηρουμένων των εδαφίων (3) και (4), επίδομα μητρότητας καταβάλλεται -

(α) σε περίπτωση τοκετού, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) εβδομάδων, που δυνατόν να αρχίσει οποιαδήποτε εβδομάδα από την έκτη μέχρι και τη δεύτερη εβδομάδα, πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού και, σε περίπτωση που ο τοκετός επισυμβεί μετά την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού, το χρονικό διάστημα, για το οποίο καταβάλλεται το επίδομα, αυξάνεται για όσες εβδομάδες μεσολαβούν μεταξύ της εβδομάδας του αναμενόμενου τοκετού και της εβδομάδας μέσα στην οποία επισυνέβη ο τοκετός,

(β) σε περίπτωση υιοθεσίας, για χρονικό διάστημα δεκαέξι (16) εβδομάδων από την εβδομάδα της υιοθεσίας:

Νοείται ότι, εάν η δικαιούχος επιδόματος μητρότητας πεθάνει, δεν καταβάλλεται επίδομα για το μετά το θάνατό της χρονικό διάστημα.

(3) Εάν προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με την ορθότητα πιστοποιητικού, με βάση το οποίο ασφαλισμένη αιτείται ή λαμβάνει επίδομα μητρότητας, η ασφαλισμένη δυνατόν να κληθεί να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση για την έκδοση νέου πιστοποιητικού και, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του αρχικού και του νέου πιστοποιητικού, το δικαίωμά της για επίδομα μητρότητας προσδιορίζεται ως το αρχικό πιστοποιητικό να συμφωνούσε με το νέο πιστοποιητικό, εκτός εάν στο μεταξύ επισυνέβη ο τοκετός.

(4) Σε περίπτωση ασφαλισμένης που αιτείται επίδομα μητρότητας μετά τον τοκετό, χωρίς προηγουμένως να έχει υποβάλει αίτηση ενόψει του αναμενόμενου τοκετού, το δικαίωμά της για χορήγηση επιδόματος προσδιορίζεται, ως η εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού να ήταν η εβδομάδα μέσα στην οποία επισυνέβη ο τοκετός.