Μεταβατική διάταξη

103. Οι διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2024, τυγχάνουν εφαρμογής και σε σχέση με ασφαλισμένη που βρίσκεται σε άδεια μητρότητας κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό αναφορά Νόμου.