Σκοπός του παρόντος Νόμου και πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η εφαρμογή συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, κατ’ επιταγήν του ΄Αρθρου 9 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(2) Τα ακόλουθα πρόσωπα ασφαλίζονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

(α) Μισθωτοί∙

(β) αυτοτελώς εργαζόμενοι∙

(γ) άλλα πρόσωπα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14.