Μεταβατική διάταξη

100. Οι διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015 τυγχάνουν εφαρμογής και σε σχέση με ασφαλισμένη στην οποία καταβάλλεται επίδομα μητρότητας κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του πιο πάνω Νόμου, αυξανόμενης της περιόδου καταβολής του κατά τέσσερις (4) εβδομάδες για κάθε τέκνο πέραν του ενός από τον ίδιο τοκετό.