Παροχές λόγω θανάτου

52.-(1) Σε περίπτωση θανάτου μισθωτού, λόγω σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από επαγγελματικό ατύχημα ή θανάτου δικαιούχου σύνταξης αναπηρίας σε βαθμό 100%, χορηγούνται στους επιζώντες του παροχές λόγω θανάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Η χήρα μισθωτού δικαιούται σύνταξη χηρείας, εάν κατά το χρόνο του θανάτου του συζύγου της συζούσε με τον αποβιώσαντα ή συντηρούνταν από αυτόν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο.

(3) Ο χήρος μισθωτής δικαιούται σύνταξη χηρείας, εάν κατά το χρόνο του θανάτου της συζύγου του -

(α) ήταν μόνιμα ανίκανος προς αυτοσυντήρηση, και

(β) η αποβιώσασα τον συντηρούσε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο ή θα τον συντηρούσε, εάν δεν επισυνέβαινε το σχετικό ατύχημα.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), η σύνταξη χηρείας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται εφ΄ όρου ζωής.

(5) Στην περίπτωση χήρου ή χήρας, που συνέρχεται σε γάμο εκ νέου, ο χήρος ή η χήρα παύει να δικαιούται τη σύνταξη χηρείας, δικαιούται όμως εφάπαξ ποσό, ίσο με το ετήσιο ποσό της σύνταξης χηρείας, την οποία λάμβανε κατά τη σύναψη του νέου γάμου, με εξαίρεση οποιαδήποτε αύξηση λάμβανε για εξαρτωμένους.

(6) Για τα ανήλικα τέκνα προσώπου που αποβίωσε, χορηγείται επίδομα ορφανίας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 43.

(7) Σε περίπτωση που το πρόσωπο που αποβίωσε δεν καταλείπει χήρα, χήρο ή ανήλικο τέκνο, χορηγείται σύνταξη γονέα εφ’ όρου ζωής στο γονέα του εν λόγω προσώπου, εάν κατά το χρόνο του θανάτου του συντηρούσε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο το γονέα αυτό ή θα τον συντηρούσε, εάν δεν επισυνέβαινε το σχετικό ατύχημα:

Νοείται ότι, η σύνταξη γονέα τερματίζεται, εάν ο γονέας συνάψει γάμο ή νέο γάμο.