Επίδομα πατρότητας

29Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ασφαλισμένος σύζυγος του οποίου η σύζυγος γέννησε, ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας, ή ο ίδιος και η σύζυγος του έχουν συντελέσει  υιοθεσία παιδιού ηλικίας μέχρι 12 ετών, δικαιούται επίδομα πατρότητας εάν ο ίδιος ικανοποιεί τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), επίδομα πατρότητας καταβάλλεται για χρονικό διάστημα δύο (2) συναπτών εβδομάδων εντός του χρονικού διαστήματος που αρχίζει την εβδομάδα γέννησης/υιοθεσίας του παιδιού και λήγει μετά την παρέλευση δεκαέξι (16) εβδομάδων:

Νοείται ότι σε περίπτωση υιοθεσίας, το χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16) εβδομάδων μέσα στο οποίο μπορεί να επιλέξει ο ασφαλισμένος να λάβει το επίδομα, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 3 του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση επέκτασης της περιόδου άδειας και του επιδόματος μητρότητας της συζύγου λόγω πολλαπλής κύησης ή/και πρόωρου τοκετού, σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (4) και του εδαφίου (7) του Άρθρου 29, οι δύο (2) εβδομάδες επιδόματος πατρότητας δυνατόν να παραχωρηθούν μέσα στο διάστημα που αρχίζει την εβδομάδα του τοκετού και λήγει κατά τη λήξη της περιόδου κατά την οποία η σύζυγος λαμβάνει επίδομα μητρότητας, ή εάν η σύζυγος δεν εξασφαλίζει δικαίωμα για καταβολή επιδόματος μητρότητας, κατά τη λήξη της περιόδου που θα λάμβανε επίδομα εάν εξασφάλιζε δικαίωμα.

(3) Για τους σκοπούς καταβολής του επιδόματος πατρότητας, εβδομάδα θεωρείται η εβδομάδα η οποία αρχίζει Δευτέρα και τελειώνει Κυριακή.

(4) Ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται επίδομα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα για το οποίο λαμβάνει πλήρεις απολαβές από τον εργοδότη του και όταν λαμβάνει μόνο μέρος των αποδοχών του, το επίδομα πατρότητας μειώνεται ώστε το άθροισμα του επιδόματος και των αποδοχών που λαμβάνει να μην υπερβαίνει τις πλήρεις απολαβές του.