Βοήθημα γάμου

27. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε πρόσωπο που συνέρχεται σε γάμο δικαιούται βοήθημα γάμου, εάν ο ένας τουλάχιστον των συζύγων ικανοποιεί τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις.