Ποσό και ύψος παροχών

26.-(1) To ύψος των βοηθημάτων γάμου, τοκετού και κηδείας υπολογίζεται όπως αυτό ορίζεται στο Μέρος Ι του Τέταρτου Πίνακα.

(2) Το εβδομαδιαίο ύψος των επιδομάτων ασθενείας και ανεργίας υπολογίζεται όπως αυτό ορίζεται στο Μέρος ΙΙ του Τέταρτου Πίνακα και του επιδόματος μητρότητας όπως ορίζεται στο Μέρος ΙΙΙ του ίδιου Πίνακα.

(3) Το εβδομαδιαίο ύψος των συντάξεων γήρατος, ανικανότητας και χηρείας υπολογίζεται όπως αυτό ορίζεται στο Μέρος IV του Τέταρτου Πίνακα και του επιδόματος ορφανίας όπως ορίζεται στο Μέρος VΙ του ίδιου Πίνακα.

(4) Το ύψος των εφάπαξ ποσών γήρατος και χηρείας υπολογίζεται όπως αυτό ορίζεται στο Μέρος V του Τέταρτου Πίνακα.