Είδη παροχών

21.-(1) Οι παροχές που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος Μέρους είναι οι ακόλουθες:

(α) Παροχές που καταβάλλονται σε περιοδική βάση -

(i) επίδομα μητρότητας∙

(ii) επίδομα ασθενείας∙

(iii) επίδομα ανεργίας∙

(iv) θεσμοθετημένη σύνταξη∙

(v) σύνταξη ανικανότητας∙

(vi) σύνταξη χηρείας∙

(vii) επίδομα ορφανίας∙

(viii) επίδομα αγνοουμένου∙

(ix) επίδομα πατρότητας∙

(x) επίδομα γονικής άδειας.

(β) Παροχές που καταβάλλονται εφάπαξ -

(i) βοήθημα γάμου∙

(ii) βοήθημα τοκετού∙

(iii) βοήθημα κηδείας.

(2) Οι παροχές που καταβάλλονται σε περιοδική βάση, δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), περιλαμβάνουν βασική και συμπληρωματική παροχή.