Έκπτωση από το δικαίωμα λήψης επιδόματος μητρότητας

30. Η δικαιούχος επιδόματος μητρότητας εκπίπτει του δικαιώματος λήψης του επιδόματος-

(α) εάν κατά το διάστημα που της καταβάλλεται το επίδομα εργαστεί είτε ως μισθωτή, είτε ως αυτοτελώς εργαζόμενη, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τον αριθμό των ημερών για τις οποίες εργάστηκε, ή

(β) εάν χωρίς εύλογη αιτία, παραλείψει να παρουσιαστεί προς ή να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση, στην οποία καλείται δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 29, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να αρχίζει ενωρίτερα από την ημέρα της παράλειψης και να διαρκέσει πέραν της τελευταίας ημέρας πριν από τον τοκετό.