Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων

85Α.-(1) Αν επιθεωρητής που έχει οριστεί, δυνάμει του άρθρου 69, έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοσδήποτε εργοδότης ή πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του εργοδότη  διαπράττει αδίκημα, κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, το οποίο καθορίζεται ρητώς ως αδίκημα δεκτικό εξώδικης ρύθμισης,  έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος, αποδεχόμενος την καταβολή από τον εν λόγω εργοδότη  ή  από το πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του εργοδότη, ποσού διακοσίων ευρώ (€200).

(2) Για τους σκοπούς της εξώδικης ρύθμισης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο επιθεωρητής επιδίδει στον εργοδότη ή στο πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του εργοδότη που πιστεύει ότι διέπραξε το αδίκημα, σχετική ειδοποίηση, στην οποία καθορίζεται το αδίκημα και ο χρόνος της διάπραξής του, καθώς επίσης και το χρηματικό ποσό που ο εργοδότης αυτός καλείται να καταβάλει.

(3) Αν η πράξη ή η παράλειψη η οποία, σύμφωνα με το εδάφιο (1), συνιστά αδίκημα δεκτικό εξώδικης ρύθμισης επαναληφθεί για δεύτερη φορά ή δεν τερματιστεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης εξωδίκου, τότε ο επιθεωρητής καθορίζει ποσό εξώδικου προστίμου, διπλάσιο του ποσού που καθορίστηκε κατά την πρώτη παράβαση και, σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί για τρίτη φορά, τότε ο επιθεωρητής προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.

(4) Κάθε ποσό που καταβάλλεται με βάση τα εδάφια (1) ή (3), λογίζεται ως χρηματική ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκημα.

(5) Το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή (3) δύναται να καταβληθεί άμεσα στον επιθεωρητή ή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης από τον επιθεωρητή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, με την καταβολή του χρηματικού ποσού, εκδίδεται απόδειξη στον εργοδότη ή στο πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του εργοδότη που το καταβάλλει, στην οποία αναγράφονται -

(α) το όνομα ή/και η επωνυμία του εργοδότη που πιστεύεται ότι διέπραξε το αδίκημα,

(β) ο αριθμός μητρώου του εργοδότη,

(γ) συνοπτική αναφορά του αδικήματος,

(δ) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος, και

(ε) το ποσό που καταβλήθηκε:

Νοείται ότι, αν το χρηματικό ποσό καταβληθεί πριν από την πάροδο δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά με τη διάπραξη του σχετικού αδικήματος.

(6) Η εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος και η καταβολή του σχετικού ποσού δεν αποτελεί καταδίκη. Σε περίπτωση, όμως, καταδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου για το ίδιο αδίκημα, το δικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη το γεγονός αυτό  για σκοπούς επιμέτρησης της ποινής.