Σημείωση
15 του Ν.193(Ι)/2012Έναρξη της Ισχύος του Ν.193(Ι)/2012

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.193(Ι)/2012] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.