Σημείωση
3 του Ν. 35(Ι)/2023Έναρξη της ισχύος του Ν. 35(Ι)/2023

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ: δηλαδή του Ν. 35(Ι)/2023] λογίζεται ότι άρχισε τη 16η Δεκεμβρίου 2022.