Σημείωση
6 του Ν. 52(Ι)/2017Μεταβατικές διατάξεις

Εάν, πριν την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιοσδήποτε εργοδότης ή αυτοτελώς εργαζόμενος-

(α) Προβεί, με δική του πρωτοβουλία, στην οφειλόμενη από αυτό δήλωση, και

(β) καταβάλει τις τυχόν σχετικές ληξιπρόθεσμες εισφορές,

απαλλάσσεται από την καταβολή του δυνάμει των άρθρων 85Α και 85Δ προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου και του δυνάμει του Κανονισμού 21 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών ανάλογου πρόσθετου τέλους:

Νοείται ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν εφαρμόζεται, όταν η παράβαση για την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο αφορά παράνομα απασχολούμενο πρόσωπο.