Σημείωση
5 του Ν. 22(Ι)/2023Έναρξη της Ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 22(Ι)/2023]

5.-(1)Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 22(Ι)/2023] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία  δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2)  Η ισχύς των άρθρων 3 και 4 λογίζεται ότι άρχισε τη 2α Ιανουαρίου 2023.