Σημείωση
17 του Ν. 115(Ι)/2017Έναρξη της ισχύος του Ν. 115(Ι)/2017

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 115(Ι)/2017], αρχίζει από την 1η Αυγούστου 2017.