Σημείωση
2 του Ν.170(Ι)/2012Μεταφορά ποσού στο Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας

Από το Λογαριασμό Συμπληρωματικών Συντάξεων του Ταμείου μεταφέρεται ποσό πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€50.000.000) στο Λογαριασμό Παροχών Ανεργίας, για την κάλυψη ελλείμματος που παρουσιάζει ο Λογαριασμός Παροχών Ανεργίας για το 2012.