Σχολή εξειδικευμένης σειράς μαθημάτων

42Α.- (1) Σχολή εξειδικευμένης σειράς μαθημάτων (στο εξής «Σχολή»), η οποία ιδρύεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, οργανώνει εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων και κατά περίπτωση ανάλογες εξετάσεις ή επιλαμβάνεται πρακτικών εφαρμογών, για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (4).

(2) Τα ακόλουθα πρόσωπα έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τις προβλεπόμενες δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων και να συμμετέχουν σε ανάλογες εξετάσεις ή πρακτικές εφαρμογές:

(α) Πρόσωπα τα οποία έχουν διαταχθεί για τούτο από Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(β) πρόσωπα τα οποία έχουν στερηθεί, για οποιοδήποτε λόγο, την άδεια οδήγησής τους από Δικαστήριο για χρονική περίοδο από τρεις (3) μήνες και άνω.

(γ) πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) βαθμούς ποινής ή περισσότερους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20Α του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, και στη συνέχεια συμπληρώνουν εκ νέου δώδεκα (12) βαθμούς ποινής εντός ενός έτους από την συμπλήρωση των πρώτων δώδεκα (12) βαθμών ή από την υπέρβαση του ανώτατου ορίου βαθμών ποινής.

(3)(α) Δικαστήριο που καταδικάζει οποιοδήποτε πρόσωπο για αδίκημα που προβλέπεται στις διατάξεις των Νόμων ή στις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (β), δύναται, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ποινή που επιβάλλεται με βάση τις διατάξεις των εν λόγω Νόμων ή Κανονισμών, να επιβάλει στο εν λόγω πρόσωπο την υποχρέωση να παρακολουθήσει εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(β) Οι Νόμοι που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) είναι οι ακόλουθοι:

(i) Ο περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος ·

(ii) Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος ·

(iii) Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος ·

(iv) Ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος.

(v) Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμος.

(vi) Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμος.

(vii) Ο περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμος ·

(viii) Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμος ·

(ix) O περί Ποινικού Κώδικα Νόμος, για τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις των άρθρων 210 και 235Α.

(4)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), πρόσωπο που έχει συμπληρώσει δέκα (10) βαθμούς ποινής και άνω, που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20Α του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, δύναται να αποταθεί στη Σχολή για να αιτηθεί να παρακολουθήσει τις εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5).

(β) Η Σχολή αφού εξετάσει το αίτημα ενημερώνει το πρόσωπο κατά πόσο αυτό γίνεται αποδεκτό.

(γ) Πρόσωπο το οποίο ολοκληρώνει την παρακολούθηση της σχετικής σειράς μαθημάτων, αποκτά δικαίωμα διαγραφής αριθμού βαθμών ποινής, σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται σε Γνωστοποίηση που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5), ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, πρόσωπο που ασκεί το δικαίωμα που παρέχεται από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, μπορεί να το ασκήσει εκ νέου μετά την έλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία που αναγράφεται σε πιστοποιητικό που παρέχεται μετά την ολοκλήρωση της υπό αναφορά παρακολούθησης εξειδικευμένης σειράς μαθημάτων η οποία επέφερε διαγραφή αριθμού βαθμών ποινής:

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο που ασκεί το δικαίωμα που παρέχεται από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου καταβάλλει ανάλογο τέλος παρακολούθησης εξειδικευμένης σειράς μαθημάτων όπως αυτό καθορίζεται σε Γνωστοποίηση που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5).

(5) Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τα ακόλουθα:

(α) Τις ενότητες και το περιεχόμενο κάθε εξειδικευμένης σειράς μαθημάτων, τις οποίες τα . πρόσωπα θα παρακολουθούν ανάλογα με τη φύση των αδικημάτων που διέπραξαν.

(β) την εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων που πρόσωπο επιβάλλεται να παρακολουθήσει, ανάλογα με τα αδικήματα που έχει διαπράξει.

(γ) τις περιόδους που η Σχολή οργανώνει την κάθε εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την παρακολούθησή τους από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(δ) τις περιπτώσεις για τις οποίες πρόσωπο που παρακολουθεί εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων πρέπει να επιτύχει σε ανάλογη εξέταση, ώστε να θεωρείται ότι παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα.

(ε) τα τέλη που καταβάλλονται για την παρακολούθηση των εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων, για την περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (4).

(στ) τους βαθμούς ποινής που αφαιρούνται για την παρακολούθηση των εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (4).

(ζ) οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(6) Πρόσωπο το οποίο δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.