Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

54. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είτε από τον Οργανισμό είτε από οποιοδήποτε παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.