Λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό

54Γ. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων και για σκοπούς δημιουργίας και επικαιροποίησης ενός ολοκληρωμένου μητρώου δικαιούχων, ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να λαμβάνει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τα αρχεία που τηρεί η Δημοκρατία και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.