Κανονισμοί

46ΣΤ.- Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζουν οποιοδήποτε θέμα συναφές με το Μέρος VII του παρόντος Νόμου το οποίο πρέπει ή δύναται να καθοριστεί και για την καθοδήγηση του Επιτρόπου κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.