Κανονισμοί

64.—(1) Ο Οργανισμός, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου, οι οποίοι υπόκεινται σε έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (1) και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου που παραπέμπουν στον καθορισμό θεμάτων με εσωτερικούς κανονισμούς, ο Οργανισμός δύναται να ρυθμίζει με Κανονισμούς οποιοδήποτε από τα πιο κάτω θέματα:

(α) Σύναψη συμβάσεων με τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας∙

(β) διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας∙

(γ) καθορισμό προτύπων κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και οποιουδήποτε άλλου θέματος σχετικού με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας που καλύπτεται από το Σύστημα∙

(δ) τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε ειδικές περιπτώσεις∙

(ε) τον καθορισμό προδιαγραφών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υγειονομικά είδη που καλύπτονται από το Σύστημα∙

(στ) οτιδήποτε σχετικό με τις διατάξεις του Μέρους VIII του Νόμου, περιλαμβανομένης και της διαδικασίας υποβολής παραπόνων και εξέτασής τους από τον Επίτροπο∙

(ζ) τον καθορισμό επιπέδων και προδιαγραφών των παρεχόμενων από το Σύστημα υπηρεσιών φροντίδας υγείας∙

(η) τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου∙

(θ) την τήρηση αρχείων, καθώς και την προστασία, εμπιστευτικότητα και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Οργανισμό∙

(ι) οτιδήποτε σχετίζεται με ασφαλιστική κάλυψη για αποζημίωση λόγω αμέλειας καθώς και άλλες αναγκαίες ασφαλιστικές καλύψεις∙

(ια) τη διάθεση χρημάτων δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4∙

(ιβ) τον καθορισμό συμπληρωμής ή/και συνεισφοράς από του δικαιούχους για οποιαδήποτε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του Συστήματος.

(3)(α) Η εφαρμογή του παρόντος Νόμου δεν εξαρτάται από την εκ των προτέρων έκδοση κανονισμών για όλα ή για μερικά από τα ζητήματα που αναγράφονται στο εδάφιο (2), αλλά, μέχρις ότου εκδοθούν κανονισμοί, ο Οργανισμός οφείλει να εκδίδει για κάθε εφαρμοζόμενη πρακτική εγκυκλίους για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

(β) Οι εγκύκλιοι εκδίδονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την καθιέρωση της εφαρμοζόμενης πρακτικής.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο δύναται να προβλέπουν-

(α) Τη δημιουργία αδικημάτων για την παράβαση των διατάξεών τους και την πρόβλεψη για ποινές, ανάλογα με τη φύση της παράβασης, οι οποίες δε δύναται να υπερβαίνουν χρηματική ποινή ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ.

(β) την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παράβαση των διατάξεών τους.

(5) Τα Παραρτήματα του Νόμου ή των Κανονισμών μπορούν να τροποποιούνται με Διάταγμα του Υπουργού.