Σημείωση
2 του Ν. 62(Ι)/2005Σημείωση Συντάκτη

Ο τροποποιητικός Νόμος 62(Ι)/2005, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 12 του βασικού Νόμου, μετά την προσθήκη νέου εδαφίου (7), δεν αναφέρει την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (7) στο άρθρο 12, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο εδάφια (7).