Σύνθεση Συμβουλίου

8.-(1) Το Συμβούλιο απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και δώδεκα μέλη που διορίζονται για τετραετή θητεία από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του εδαφίου (2).

(2) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται ως ακολούθως:

(α) Επτά ανώτεροι λειτουργοί, εκπρόσωποι Υπουργείων ή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών˙

(β) πέντε εκπρόσωποι ιδιοκτητών τουρκοκρατούμενων περιουσιών και πληγέντων και εκτοπισθέντων επιχειρηματιών που υποδεικνύονται ως ακολούθως:

(i) Δύο από την Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων˙

(ii) δύο από το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Τουρκοκρατούμενων Περιουσιών Κύπρου˙ και

(iii) ένας από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πληγέντων και Εκτοπισθέντων Επιχειρηματιών.

(γ) Ένα πρόσωπο εγνωσμένης πείρας και αξίας σε δημόσια θέματα το οποίο ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου.

(3) Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου ή άλλου προσωρινού κωλύματος του, αυτόν αναπληρώνει το μέλος που επιλέγεται για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο.