Σημείωση
4 του Ν.169(I)/2003Μεταβατική διάταξη

Η θητεία των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.169(I)/2003] μελών του Συμβουλίου και της Αναθεωρητικής Αρχής λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2003.