Παροχή υπηρεσιών από πολίτες κρατών μελών

22Α.-(1)  Χημικός, πολίτης κράτους μέλους, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του χημικού σε άλλο κράτος μέλος, εκτός της Δημοκρατίας, δύναται να παρέχει υπηρεσίες χημικού προσωρινά στη Δημοκρατία, εφόσον φέρει στο Συμβούλιο αποδεικτικά στοιχεία από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ότι είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του χημικού στο κράτος αυτό και αφού εγγραφεί σε αρχείο που τηρείται από το Συμβούλιο.

(2) Η παροχή υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (1) γίνεται τηρουμένων των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος Νόμου.