Πειθαρχική διαδικασία

19.-(1) Τo Συμβoύλιov κατά τηv άσκησιv της πειθαρχικής τoυ εξoυσίας κέκτηται τας αυτάς εξoυσίας και διεξάγει ταύτας κατά τov αυτόv ως έγγιστα τρόπov ως δικαστήριov συvoπτικής διαδικασίας.

(2) Πάσα απόφασις τoυ Συμβoυλίoυ κατά τηv άσκησιv της πειθαρχικής τoυ εξoυσίας λoγίζεται ως διάταγμα δικαστηρίoυ συvoπτικής διαδικασίας και εκτελείται κατά τov αυτόv τρόπov ως τo διάταγμα τoυ εv λόγω δικαστηρίoυ.