Εγγραφή στο Μητρώο

7.-(1)  Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι -

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά την υποβολή της αίτησης του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή είναι πολίτης κράτους μέλους·

(β) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα· και

(γ) κατέχει δίπλωμα, πτυχίο ή τίτλο Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου ή Κολεγίου στη Χημεία ή σε κλάδο αυτής, το οποίο αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2)  Για την εγγραφή των πολιτών κρατών μελών στο Μητρώο, η εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) σ’ αυτούς γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.