Αναστολή της ισχύος των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15Γ

22.-(1) Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15Γ αναστέλλεται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019 και τα αναφερόμενα στις εν λόγω παραγράφους παιδιά συγκρατούνται από τα υφιστάμενα συστήματα συγκράτησης.

(2) Νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή φορέας που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 15Γ, για λογαριασμό του οποίου γίνεται η μεταφορά παιδιών, ορίζει ενήλικα συνοδό, ο οποίος βρίσκεται σε χρήση και υπάρχουν σε αυτό τα παιδιά και φέρει την ευθύνη της εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου σε σχέση με τη χρήση των συστημάτων συγκράτησης.