Καθορισμός των προτύπων για τις συσκευές ανίχνευσης ναρκωτικών

11ΣΤ.-(1) Ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τις προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληρούν οι συσκευές προκαταρκτικής εξέτασης.

(2) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει διατάγματα με τα οποία ακυρώνονται ή τροποποιούνται οι προδιαγραφές για τις συσκευές προκαταρκτικής εξέτασης.