Πληρωμή τελών για εργαστηριακή εξέταση

11Θ. Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11Β, καταβάλλει τα νενομισμένα τέλη, ως αντίτιμο για το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων.