Καθορισμός υποχρέωσης για επικοινωνιακά μηνύματα

4Α. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει απαιτήσεις για σκοπούς βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, με τη συμπερίληψη επικοινωνιακών μηνυμάτων σε διαφημίσεις προώθησης αγοράς οχημάτων ή διαφημίσεις που αφορούν στην κατανάλωση αλκοόλ ή να καθορίσει άλλους τρόπους ένταξης τέτοιων επικοινωνιακών μηνυμάτων σε διαφημίσεις προώθησης αγοράς τέτοιων οχημάτων ή διαφημίσεις που αφορούν  στην κατανάλωση αλκοόλ.