Καθορισθέν όριο και οδήγηση σε χρόνο που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει το καθορισθέν όριο

5.-(1) Κάθε πρόσωπο που οδηγεί ή αποπειράται να οδηγήσει οποιοδήποτε όχημα σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο έχοντας καταναλώσει τόση ποσότητα αλκοόλης σε οποιαδήποτε μορφή, ώστε η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα του να υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο αδικήματος.

(2) Το όριο στην αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου καθορίζεται ως ακολούθως:

(α) Για όλες τις περιπτώσεις, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου, 22 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου (microgrammes) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (milliliters) εκπνοής ή 50 χιλιοστά του γραμμαρίου (milligrams) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (milliliters) αίματος.

(β) για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) μέχρι (vi) της παρούσας παραγράφου, 9 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου (microgrammes) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (milliliters) εκπνοής ή 20 χιλιοστά του γραμμαρίου (milligrams) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (milliliters) αίματος. οι περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν:

(i) Πρόσωπο που οδηγεί οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα και για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια οδήγησης για οποιαδήποτε κατηγορία, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στους περί Άδειας Οδήγησης Νόμους του 2001 έως 2014, για πρώτη φορά εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου από τρία έτη από την ημέρα διάπραξης του αδικήματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(ii) πρόσωπο που κατέχει άδεια οδήγησης μαθητευομένου, όπως αυτή ορίζεται στους περί Άδειας Οδήγησης Νόμους του 2001 έως 2014 και οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα που επιτρέπεται να οδηγεί με βάση την άδεια οδήγησης μαθητευομένου που κατέχει.

(iii) πρόσωπο που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα της κατηγορίας L1e μέχρι L7e, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 13 των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες L1e μέχρι L7e), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών του 2005 έως (Αρ. 2) του 2014.

(iv) πρόσωπο που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα της κατηγορίας Ν2, Ν3, Μ2 ή Μ3, όπως αυτές ορίζονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος ΧΙΙΙ των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών του 2010.

(v) πρόσωπο που οδηγεί ταξί εν ώρα υπηρεσίας, όπως αυτό ορίζεται στους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς του 1984 έως 2014.

(vi) πρόσωπο που οδηγεί όχημα που μεταφέρει επικίνδυνο εμπόρευμα, όπως αυτό ορίζεται στους περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμους του 2004 έως 2013. και

(vii) Πρόσωπο το οποίο στερείται του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος από Δικαστήριο:

Νοείται ότι, για πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, οι διατάξεις αυτής ισχύουν για τρία (3) έτη από την ημερομηνία της στέρησης του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που πριν από τη λήξη των τριών (3) ετών, το ίδιο πρόσωπο στερηθεί εκ νέου του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος από δικαστήριο, η περίοδος των τριών ετών λογίζεται ότι αρχίζει από την ημερομηνία της νέας στέρησης.