Σημείωση
8 του Ν. 116(Ι)/2018Έναρξη της ισχύος των άρθρων 15Γ και 15Δ του βασικού νόμου

8.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 116(Ι)/2018] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Τα άρθρα 15Γ και 15Δ του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2018] τίθενται σε ισχύ δύο μήνες μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2018] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.