Επιπρόσθετες εξουσίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου

19. Το Ανώτατο Δικαστήριο, επιπροσθέτως των εξουσιών και της δικαιοδοσίας που ανατίθεται σε αυτό από το Σύνταγμα, έχει αποκλειστική πρωτόδικη δικαιοδοσία να ακούει και αποφασίζει τέτοια άλλα θέματα τα οποία το δικαστήριο δυνατόν να λάβει εξουσία να ακούει και αποφασίζει κατά πρώτον βαθμόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου κατά καιρόν ισχύοντος Νόμου.