Πρακτικά και σημειώσεις μαρτυριώv

65. Εις πάσαv πoλιτικήv διαδικασίαv θα κρατoύvται πρακτικά και σημειώσεις της διδoμέvης μαρτυρίας ως διαδικαστικός καvovισμός ήθελε πρoβλέψει.