Μεταβατικές διατάξεις

22Δ. Υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2023, οι οποίες αφορούν διαφορές που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 22Γ, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22Γ και κατόπιν υποβολής ειδοποίησης διαδίκου στο Πρωτοκολλητείο, διαβιβάζονται προς συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας και έκδοση απόφασης ενώπιον δικαστών οι οποίοι ορίζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 22Γ, νοουμένου ότι η ακρόαση της υπόθεσης δεν έχει αρχίσει, ενώ σε αντίθετη περίπτωση συνεχίζονται και αποπερατώνονται από το δικαστήριο ενώπιον του οποίου αυτές εκκρεμούν.