Συvoπτικός τίτλoς

1.  Οι περί Δικαστηρίωv Νόμoι θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Δικαστηρίωv Νόμoι τoυ 1960 έως (Αρ.3) τoυ 1998.